Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Kataster GJI

Inženirska geodezija

Druge storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Inženirska geodezija

Geodetski načrt

Geodetske načrte najpogosteje srečamo kot sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, namenjeni pa so tudi za potrebe tehničnih pregledov objektov oz. za pridobivanje uporabnih dovoljenj, za načrtovanje izrabe prostora, za projektiranje,…

Zakoličba

Pred začetkom gradnje je zaradi umestitve objekta v prostor potrebna njegova zakoličba, ki jo opravi geodet na podlagi projektne dokumentacije. O zakoličbi geodet izdela zakoličbeni zapisnik, ki skupaj s skico zakoličbe nedvoumno prikazuje položaj zakoličenega objekta v prostoru.

Niveliranje – Določanje višin

Niveliranje je najnatančnejša metoda določanja višinskih razlik oz. absolutnih (nadmorskih) višin točk. Uporablja se v inženirski geodeziji za opazovanje objektov v času gradnje in po njej, za določanje višin pri montaži strojev in naprav, za precizne višinske izmere in zakoličbe, za določanje višin nedostopnim točkam, za prenos višin na večje razdalje, na razgibanih terenih z velikimi višinskimi razlikami, pri hidromelioracijah,…

Določitev volumna zemeljskih mas

Določitev volumna zemeljskih mas je aktualna pri različnih izkopih in nasipih, v kamnolomih, peskokopih, pri gradnji cest, urejanju okolice različnih objektov, načrtovanju deponij in drugih posegih v prostor.

Posedanja – premiki – deformacije

Izmerimo in ugotovimo posedanje - ugrezanje objektov, pri katerih le-to lahko povzroči različne deformacije, do trajnih poškodb nosilnih konstrukcij. Poškodbe na objektu so lahko tudi posledica plazenja objekta, pri čemer izmerimo in spremljamo premike objekta, zemljine, plazu ...

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja

© 2010 Apolonij d.o.o. – Vse pravice pridržane. Izdelava www.ampak.net