Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Kataster GJI

Inženirska geodezija

Druge storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Kataster GJI

Evidentiranje GJI v ZKGJI

V zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki predstavlja na enem mestu zbrane podatke o vseh vrstah omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture (po starem - komunalne infrastrukture), so upravljavci GJI dolžni posredovati podatke o njihovih omrežjih, investitorji pa o novozgrajenih vodih. Za vpis podatkov je potreben elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje.

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja

© 2010 Apolonij d.o.o. – Vse pravice pridržane. Izdelava www.ampak.net