Geodetske storitve

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Kataster GJI

Inženirska geodezija

Druge storitve

Pravne storitve

Nepremičnine

Projektiranje in inž.

O podjetju

Zemljiški kataster

Ureditev meje

Mejo je smiselno urediti, če ne poznamo njenega poteka v naravi in bi lahko prišlo do medsosedskega spora, če nas zanima natančna kvadratura parcele, če prodajamo ali kupujemo nepremičnino, če nameravamo graditi,…

Parcelacija

Parcelacija  je združitev ali delitev parcele, ki jo najpogosteje izvedemo zaradi oblikovanja nove parcele, ki postane predmet pravnega prometa oz. spremembe lastništva.

Izravnava meje

Parceli lahko najenostavneje in najhitreje poljubno spremenimo obliko in celo velikost v dopustnih okvirih z izravnavo celotne meje ali dela meje. Za to niso potrebne pogodbe, obisk davčnega urada, notarja,...

Označitev meje

Označitev meje v naravi z mejniki se lahko izvede bodisi znotraj postopka ureditve meje, kadar tako zahteva lastnik in se mejaši s predlagano mejo strinjajo,  bodisi v samostojnem postopku, kadar je eden ali več mejnikov na urejeni meji neznanih, uničenih ali izgubljenih, in kadar v postopku ureditve meje zaradi nesoglasja lastnikov sosednjih parcel meja v naravi ni bila označena z mejniki.

Določitev zemljišča pod stavbo

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se v zemljiški kataster vriše – evidentira objekt. Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

Sprememba vrste rabe

Podatke o vrstah rabe zemljišč (katastrske kulture, zelene površine, nerodovitna zemljišča…), katastrskih kulturah (njive, pašniki, travniki, gozdovi…) in katastrskih razredih za katastrske kulture geodetska uprava spremeni na podlagi zahteve lastnika zemljišča in priloženega elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Komasacija

S komasacijo ali zložbo parcel lahko več razdrobljenih parcel različnih lastnikov najprej združimo in jih nato razdelimo po lastniških kosih tako, da pri tem najprimerneje oblikujemo eno ali več novih parcel glede na njihovo namembnost. Izvajamo vse vrste komasacij, opozoriti pa želimo zlasti na pogodbeno komasacijo, ki pridobiva na pomenu, saj ima številne prednosti.

Nova izmera

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, ki zajema najmanj deset parcel, ali na območju, večjem od treh hektarov. Postopek evidentiranja nove izmere, ki je smiselna na območjih, kjer katastrskih podatkov še ni ali so zelo slabi, uvede geodetska uprava po uradni dolžnosti ali na podlagi prijave naročnika in priloženega elaborata nove izmere, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Odmera dolžinskih objektov

Odmero različnih dolžinskih objektov (cest, železnic, vodotokov,…) izvajamo pred ali po njihovi izgradnji za ureditev premoženjskopravnih vprašanj in z namenom evidentiranja v ustreznih evidencah.

Informativni prikaz meje

Če ne veste ali niste povsem prepričani, kje je meja vaše parcele in se želite takoj in za čim manjše stroške samo seznaniti o njenem poteku v naravi, je najprimernejši informativni prikaz meje v naravi.

pravna
podpora

nepremičnine
apolonij

kodeks
podjetja

© 2010 Apolonij d.o.o. – Vse pravice pridržane. Izdelava www.ampak.net